Informácie o spoločnosti

Vylúčenie zodpovednosti

Na stránky www.citroenair.sk sa vzťahujú podmienky v tomto vyhlásení.

Návštevou týchto stránok a/alebo používaním informácií získaných na týchto stránkách alebo vďaka týmto stránkám súhlasíte s týmto vyhlásením. V prípade rozporu medzi týmto vyhlásením a podmienkami konkrétnych produktov a služieb objednaných prostredníctvom tejto stránky majú prednosť podmienky produktov a služieb.

Využitie stránok CitroenAir

Informácie na týchto stránkach majú iba informačný charakter. Z informácií na týchto stránkach neplynú žiadne práva. Hoci CitroenAir s náležitou starostlivosťou sleduje a spravuje tieto stránky, využíva spoľahlivých zdrojov, negarantuje správnosť, kompletnosť a aktuálnosť poskytovaných informácií. Rovnako tak CitroenAir negarantuje nepretržité fungovanie stránok či ich bezchybnosť. CitroenAir priamo odmieta akúkoľvek zodpovednosť, čo sa týka správnosti, kompletnosti, aktuálnosti informácií poskytovaných týmito stránkami a ich nepretržité dispozície.

Informácie, výrobky a služby třetích stran

V prípade, že CitroenAir poskytuje odkaz na webové stránky tretej strany, neznamená to, že odporúča služby alebo výrobky ponúkané na týchto stránkach. CitroenAir neprijíma akúkoľvek zodpovednosť za obsah a dostupnosť stránok vzťahujúcich sa či odkazujúcich sa na tieto stránky. Používanie týchto stránok je na vaše vlastné riziko. CitroenAir detailne neposudzuje správnosť, aktuálnosť či kompletnosť takýchto stránok.

Využívanie informácií

CitroenAir si za všetkých okolností zachováva právo na duševné vlastníctvo a ostatné práva vzťahujúce sa na všetky informácie poskytované na alebo vďaka týmto stránkam (vrátane všetkých textov, grafiky a log). Nikto nesmie bez písomného súhlasu CitroenAir či zákonného súhlasu vlastníka kopírovať či inak zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovať informácie z týchto stránok. Informácie na týchto stránkach môžu byť vytlačené a/alebo stiahnuté pre osobnú potrebu.

Zmeny

CitroenAir si zachováva právo kedykoľvek meniť informácie poskytované na týchto stránkach vrátane znenia tohto vyhlásenia bez predchádzajúceho oznámenia. Odporúčame navštevovať tieto stránky pravidelne a kontrolovať, či sa nezmenili informácie poskytované na týchto stránkach vrátane znenia tohto vyhlásenia.

Uplatnenie práva

Tieto stránky a vyhlásenie sa riadi právom Holandska. Všetky spory na základe alebo v spojitosti s týmto vyhlásením budú predložené výlučne oprávnenému súdu v Holandsku.

/assets/images/hero-customerservice1.jpg