Informácie o spoločnosti

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

Článek 1 – Definice
Článek 2 – Identita obchodníka
Článek 3 – Použitelnost
Článek 4 – Nabídka
Článek 5 – Smlouva
Článek 6 – Cena
Článek 7 – Dodržování smlouvy a dodatečné záruky
Článek 8 – Dodání a provedení
Článek 9 – Rozšířené transakce: trvání, zrušení a prodloužení
Článek 10 – Platba
Článek 11 – Odpovědnost
Článek 12 – Výhrada vlastnictví
Článek 13 – Postup při podávání stížností
Článek 14 – Spory

Článek 1 – Definice

V těchto obecných podmínkách se používají následující definice:

 • Den: kalendářní den;
 • Digitální obsah: data, která jsou generována a dodávána v digitální podobě;
 • Prodloužená smlouva: smlouva o pravidelné dodávce zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu během určitého období;
 • Sofistikovaný nosič dat: každé médium – včetně e-mailů – které umožňuje klientovi nebo obchodníkovi ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány způsobem, který je přizpůsoben účelu, pro který jsou informace určeny, a který zajišťuje nezměněnou reprodukci uložené informace;
 • Klient: fyzická nebo právnická osoba, která vykonává své povolání nebo společnost;
 • Obchodník: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí klientům produkty, (přístup k) digitálnímu obsahu a/nebo službám na dálku;
 • Smlouva uzavřená na dálku: smlouva uzavřená mezi obchodníkem a klientem v rámci organizovaného systému prodeje produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb na dálku, přičemž výhradně nebo jinak se používá jeden nebo více komunikačních prostředků na dálku až do doby uzavření smlouvy;
 • Písemně: v těchto všeobecných podmínkách se „písemně“ rozumí oznámení elektronickou cestou a faxem za předpokladu, že identita odesílatele a celistvost e-mailu jsou dostatečně zajištěny;
 • Technika komunikace na dálku: systém, který lze použít k uzavírání smlouvy, aniž by bylo nutné, aby klient a obchodník byli na stejném místě;
 • Webová stránka: Webový obchod obchodníka, na kterém jsou nabízeny produkty a služby, které mohou zákazníci zakoupit.

Článek 2 – Identita  obchodníka

Název společnosti: Citroen-Air B.V.
Adresa: Storkstraat 35, 3905 KX Veenendaal
Telefonní číslo: 0318-592930 (08:30 – 17:00)
E-mailová adresa: info@citroenair.eu
Obchodní komora číslo: 30185015
Identifikační číslo pro DPH: NL811284244B01

Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro každou nabídku obchodníka a pro každou smlouvu uzavřenou mezi obchodníkem a klientem na dálku.
 2. Pokud v objednávce, potvrzení nebo prohlášení o přijetí ustanovení nebo podmínek klient zahrne ustanovení nebo podmínky, které nejsou zahrnuty do všeobecných podmínek nebo se od nich odchylují, jsou pro obchodníka závazné pouze tehdy, pokud byly obchodníkem výslovně přijaty písemně.
 3. Znění těchto všeobecných podmínek bude klientovi zpřístupněno před uzavřením smlouvy na dálku. Pokud to není přiměřeně možné, obchodník před uzavřením smlouvy na dálku uvědomí klienta o způsobu, jakým může do všeobecných obchodních podmínek nahlížet, a že na požádání budou zdarma zaslány klientovi co nejdříve.
 4. Je-li smlouva na dálku uzavřena elektronicky, před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto všeobecných podmínek zpřístupněn klientovi takovým způsobem, aby jej klient mohl snadno ukládat na sofistikovaný nosič dat. Pokud to není přiměřeně možné, obchodník před uzavřením smlouvy na dálku uvědomí klienta, že všeobecné podmínky mohou být prohlíženy elektronicky, a že na žádost budou zdarma zaslány klientovi elektronicky nebo jiným způsobem.
 5. V případě, že se navíc k těmto všeobecným podmínkám vztahují i zvláštní podmínky produktu nebo služby, platí třetí a čtvrtá ustanovení mutatis mutandis a v případě protichůdných ustanovení se klient může vždy dovolávat příslušného ustanovení, které je v jeho nejlepším zájmu.
 6. Pokud se ustanovení v těchto všeobecných podmínkách ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost všeobecných obchodních podmínek v plném rozsahu. V takovém případě strany vypracují nové(á) náhradní ustanovení, které(á) v co největší míře odpovídají účelu původního(ch) ustanovení.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo byla podmíněna podmínkami, mělo by toto být výslovně uvedeno v nabídce.
 2. Nabídka poskytuje úplný a přesný popis produktů, digitálního obsahu a/nebo nabízených služeb. Popis poskytuje dostatečné podrobnosti, které klientovi umožňují dostatečně posoudit nabídku. Pokud ob-chodník poskytne ilustrace, bude to skutečně reprezentace nabízených produktů, služeb a/nebo digitálního obsahu.
 3. Obsah webových stránek a nabídky budou sestaveny s maximální péčí. Obchodník nicméně nemůže za-ručit, že veškeré informace na internetových stránkách jsou vždy správné a úplné. Všechny ceny, nabídka a další informace na webových stránkách a v dalších materiálech dodaných obchodníkem jsou také předmětem zjevných chyb při programování a chyb při psaní.

Článek 5 – Smlouva

 1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy klient přijal nabídku a podmínky, které jsou v ní obsaženy, byly splněny.
 2. Pokud klient elektronicky potvrdí, že přijal nabídku, obchodník okamžitě elektronicky potvrdí, že obdržel přijetí nabídky. Dokud obchodník nepotvrdí přijetí, může klient smlouvu zrušit.
 3. Pokud klient přijme nabídku, je obchodník oprávněn přesto nabídku zrušit do 3 pracovních dnů od jejího přijetí. Obchodník o tomto zrušení okamžitě informuje klienta.
 4. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, obchodník přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud je klient schopen platit elektronicky, obchodník přijme příslušná bezpečnostní opatření.
 5. Pokud se ukáže, že klient poskytl při přijetí smlouvy nebo během jejího výkonu jiným způsobem ne-správné údaje, má obchodník právo splnit svou povinnost až poté, co byly dodány správné údaje.
 6. Obchodník může v rámci statutárních rámců získat informace o tom, zda klient může splnit své platební povinnosti, a o všech faktech a faktorech, které jsou důležité pro zodpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud průzkum na straně obchodníka poskytne dobré důvody pro to, aby smlouva nebyla uzavřena, je oprávněn ji odmítnout nebo k jejímu provedení uložit zvláštní podmínky. Obchodník, který odmítne smlouvu nebo k ní přikládá zvláštní podmínky, o tom informuje klienta a uvede své důvody co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů po uzavření smlouvy.

Článek 6 – Cena

 1. Všechny ceny uvedené na webových stránkách a další materiály poskytnuté obchodníkem jsou bez DPH (pokud není uvedeno jinak) a pokud není uvedeno jinak na webových stránkách, s výjimkou jiných vládních poplatků.
 2. Na rozdíl od toho, co je uvedeno v předchozí větě, může obchodník nabídnout za proměnlivé ceny produkty nebo služby, které jsou spojeny s výkyvy na finančním trhu a na které obchodník nemá žádný vliv. Nabídka musí uvádět tento vliv kolísání a skutečnost, že uvedené ceny jsou doporučené ceny.
 3. Obchodník má právo měnit dohodnuté ceny během dvou týdnů po uzavření smlouvy. Klient, který s pozměněnou cenou nesouhlasí, má právo smlouvu zrušit, aniž by obchodník účtoval jakékoli náklady. Veškeré dodatečné náklady, jako jsou náklady na doručení a platby, budou uvedeny na webové stránce a v každém případě budou zobrazeny během procesu objednávky.

Článek 7 – Dodržování smlouvy a dodatečné záruky

 1. Obchodník zajišťuje, aby produkty, služby a digitální obsah splňovaly smlouvu, specifikace uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a zákonná ustanovení a/nebo vládní předpisy, které existují ke dni uzavření smlouvy.
 2. Pokud produkt, služba nebo digitální obsah, který je dodán, nesplňuje smlouvu (je doručen vadný), klient by měl informovat obchodníka o této skutečnosti nejpozději do 3 pracovních dnů, v jejichž průběhu mohl důvodně odhalit tuto skutečnost. Klient, který tak neučiní, nemá žádné další právo na jakoukoli opravu, náhradu, náhradu škody a/nebo restituci v souvislosti s touto vadou.
 3. Pokud se obchodník domnívá, že stížnost je opodstatněná, po konzultaci s klientem budou příslušné produkty opraveny, nahrazeny nebo (částečně) zpětně uhrazeny. Obchodník může klienta rovněž odkázat na výrobce nebo dodavatele.
 4. Pokud klient vrátí zboží na základě ustanovení tohoto článku, obchodník vrátí částky, které byly zaplaceny předem do 30 dnů od obdržení vrácených produktů.
 5. Výrobci a/nebo dodavatelé mohou nabízet vlastní záruky. Obchodník tyto záruky nenabízí. Obchodník, který si tak zvolí, může zprostředkovat uplatnění těchto záruk jménem klienta.

Článek 8 – Dodání a provedení

 1. Jakmile obchodník obdrží objednávku, pošle produkty co nejdříve s náležitým ohledem na ustanovení v odstavci 3 tohoto článku.
 2. Obchodník je oprávněn zapojit třetí strany při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
 3. Dodací lhůta je v zásadě 30 dní, pokud na webové stránce nebo při uzavírání smlouvy není jasně uvedeno jinak. Obchodník si zvolí dopravce.
 4. Není-li obchodník schopen dodat produkty v dohodnutém období, kontaktuje klienta a informuje jej o novém očekávaném datu dodání. V takovém okamžiku má klient nárok na zrušení smlouvy a má rovněž nárok na náhradu škody v důsledku zpožděného doručení nebo nedoručení maximálně však do výše kupní ceny, a to v případě, že je opožděné doručení nebo nedoručení výsledkem úmyslu nebo hrubé ne-dbalosti ze strany obchodníka. Bezprostředně poté, co byl informován o zpožděném doručení nebo ne-plnění, klient informuje obchodníka o tom, zda chce smlouvu splnit nebo zrušit.
 5. Není-li výslovně dohodnuto jinak, rizika spojená s dodávanými produkty přechází na klienta, jakmile jsou doručeny na určenou adresu. Pokud se klient rozhodne produkty vyzvednout, riziko se přenáší při pře-dání produktů.
 6. Není-li klient nebo třetí strana vybraná klientem přítomna na doručovací adrese v dohodnutém termínu pro dodání, je obchodník oprávněn vzít si zboží zpět. Po konzultaci s klientem, obchodník navrhne další čas a/nebo den, kdy klientovi nabídne produkty znovu za dodatečné náklady. Pokud se doručení ukázalo jako nemožné, platební povinnost nezaniká a klientovi budou účtovány další náklady, včetně nákladů na zpětné dodávky.
 7. Pokud již nelze dodat objednané zboží, obchodník se bude snažit nabídnout klientovi podobný výrobek podobné kvality. V takovém případě je klient oprávněn bezplatně zrušit smlouvu.

Článek 9 – Rozšířené transakce: trvání, zrušení a prodloužení

Zrušení:

 1. Klient může kdykoli zrušit smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb, s přihlédnutím k dohodnutým pravidlům zrušení smlouvy a dvouměsíční výpovědní lhůtě.
 2. Klient může kdykoli zrušit smlouvu, která byla uzavřena na určité časové období, která se vztahuje na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb na konci určitého časového období, s přihlédnutím k dohodnutým pravidlům zrušení a dvouměsíční výpovědní lhůtě.
 3. Klient může písemně zrušit smlouvy uvedené v předchozích dvou ustanoveních.
  Rozšíření:
 4. Smlouva uzavřená na určitou dobu, která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb, bude automaticky obnovena na stejné časové období, které bylo původně dohodnuto.
 5. Uvedené výpovědní lhůty se obdobně vztahují na zrušení ze strany obchodníka.

Článek 10 – Platba

 1. Klient musí zaplatit obchodníkovi v souladu s objednávkovými postupy a týká-li se ho to, způsobem uvedeným na webové stránce. Obchodník si může zvolit, jaké způsoby platby budou nabízeny a může je čas od času měnit. Není-li dohodnuto jinak, platí v případě platby po doručení 14denní platební lhůta začínající dnem doručení.
 2. Klient, který nedodržuje své platební závazky včas, je dle zákona bezprostředně v prodlení a není vyžadováno oznámení o prodlení. Obchodník je oprávněn zvýšit o zákonný úrok splatnou částku a dále je obchodník oprávněn vybírat od klienta náklady na mimosoudní vymáhání, které mu vznikly a veškeré náklady na řízení.

Článek 11 – Výhrada vlastnictví

 1. Dokud klient nezaplatil dohodnutou částku v plné výši, veškeré dodané zboží zůstává majetkem obchodníka.

Článek 12 – Odpovědnost

 1. S výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti je plná odpovědnost obchodníka vůči klientovi z důvodu zavinění neplnění smlouvy omezena na úhradu nejvýše ceny (včetně DPH) sjednané ve smlouvě. Pokud se jedná o prodlouženou smlouvu, uvedená odpovědnost je omezena na vrácení částky, kterou klient dlužil obchodníkovi za 3 měsíce před vznikem škody.
 2. Odmítá se jakákoli odpovědnost obchodníka za nepřímé škody vzniklé klientovi, včetně, ale výslovně neomezeně, následné škody, ztráty na zisku, ztráty úspor, ztráty dat a škod způsobených přerušením podnikání.
 3. Předchozí ustanovení se nevztahují na škody, které klient utrpěl při přeprodeji produktů od obchodníka spotřebitelům v důsledku skutečnosti, že spotřebitelé uplatňovali jedno nebo více ze svých zákonných práv vůči klientovi kvůli nedostatkům v těchto produktech.
 4. Pokud již není dodržování podmínek nemožné, odpovědnost obchodníka vůči klientovi z důvodu vadného nebo nedostatečného plnění smlouvy vzniká teprve poté, co klient toto bez prodlení a odpovídajícím způsobem písemně oznámil obchodníkovi v prodlení a navrhl přiměřené období k odstranění nedostatku a obchodník po splnění svých povinností opakovaně nesplní své povinnosti. Oznámení o selhání by mělo obsahovat co nejpodrobnější popis nedostatku, aby obchodník mohl odpovídajícím způsobem reagovat.
 5. Existence jakéhokoli nároku na náhradu škody je vždy podmíněna tím, že klient oznámí škodu obchodníkovi co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejího vzniku.
 6. V případě vyšší moci není obchodník povinen uhradit škody, které může klient utrpět.

Článek 13 – Reklamační řád

 1. Obchodník má dostatečně dobře zveřejněné postupy pro podávání reklamací a zabývá se jimi v souladu s těmito postupy.
 2. Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být obchodníkovi oznámeny v plném rozsahu, v přiměřené lhůtě poté, co se klient dozvěděl o vadách a musí obsahovat jasný popis.
 3. Reklamace podané obchodníkovi budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů od data obdržení. Pokud se očekává, že stížnost bude vyžadovat delší čas zpracování, obchodník odpoví ve lhůtě 14 dnů, potvrdí přijetí a uvede, kdy může klient očekávat podrobnější odpověď.

Článek 14 – Spory

 1. Smlouvy mezi obchodníkem a klientem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výlučně nizozemským právem.
 2. Spory týkající se smlouvy, které nelze vyřešit smírně, budou předloženy příslušnému soudu okresu, v němž je obchodník umístěn. Obchodník a klient se mohou dohodnout, že své spory vyřeší prostřednictvím závazného poradce nebo arbitra.
/assets/images/hero-customerservice1.jpg